പൊതുമരാമത്ത് റോഡുകള്‍ ,പാലങ്ങള്‍ ,കെട്ടിടങ്ങള്‍ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച പരാതികള്‍ നേരിട്ട് അറിയിക്കാന്‍ പൊതു മരാമത്ത്‌ വകുപ്പില്‍   പ്രത്യേക സെല്‍ -പ്രവര്‍ത്തനസമയം രാവിലെ 9 മണി മുതല്‍ വൈകിട്ട് 7.30 മണി വരെ.വിളിക്കേണ്ട ടോള്‍ ഫ്രീ നമ്പര്‍ 1800 425 7771

 

 

 

 

 

This site is maintained by e-Governance Cell,PWD
Government of Kerala                                                           Feedback   |    Site map   |    Disclaimer